Local Youth Xperts

OM LOCAL YOUTH XPERTS-PROSJEKTET
Unge fra minoriteter og sårbare livssituasjoner har blitt invitert som eksperter til å designe verktøy som gjør det mulig for unge som dem å bli hørt i lokale beslutningsprosesser som angår unge.

Ungdommene har laget verktøy som beslutningstakere i kommuner kan bruke til å raskt hente inn råd og tilbakemeldinger fra alle ungdommer i kommunen, eller en bestemt gruppe ungdommer.

Politikere og administrasjon i Voss Herad og Nittedal kommune har underveis i prosjektet fått verktøyene presentert, og gitt verdifulle innspill for at verktøyene skal bli mest mulig treffsikre for beslutningstakere.

Bakgrunn for prosjektet

Unge, særlig de i sårbare livssituasjoner, har ikke de samme mulighetene til å delta i demokratiet og beslutningsprosesser der de bor. De kan møte mange hindre for å delta, som språkbarrierer, å bli sett på som at de har atferdsproblemer eller at de er for syke til å delta, eller at de bare er for unge. I mange kommuner er det ungdomsråd, men unge har mange ulike erfaringer med disse rådene.

FNs barnekomité beskriver hvordan myndighetene må gjøre dette slik: “Prosedyren for å vurdere og fastsette det beste for barn som gruppe er til en viss grad forskjellig fra den som gjelder et enkelt barn. Når hensynet til et stort antall barn står på spill, må statsinstitusjonene finne måter å høre synspunktene til et representativt utvalg av barn på, og ta tilbørlig hensyn til deres meninger ved planlegging av tiltak eller gjør lovgivende beslutninger som direkte eller indirekte angår gruppen, for å sikre at alle grupper av barn er dekket.”

Kommunene har etter Grunnloven § 92 et selvstendig ansvar for å respektere og sikre menneskerettighetene, inkludert barnekonvensjonen. Det betyr at kommuner også er forpliktet etter barnekonvensjonen til å høre representative utvalg barn og vektlegge deres meninger når det skal tas avgjørelser eller gjøres tiltak som angår denne gruppen.

Verktøyene

PDF med alle verktøyene her

RASKE RÅD TIL POLITIKERE

Politikere kan be administrasjonen om raske svar fra utvalg av barn og/eller ungdom på et eller flere konkrete spørsmål. Barn og unge svarer digitalt.

POLITIKERE RYKKER UT

Politikere reiser ut til steder barn og unge under 18 år er, hvor de drar, avgjøres av hvilke grupper barn de trenger svar fra.

DIREKTELINJE TIL POLITIKERE

Ordfører/varaordfører/oppvekststyreleder kan sende ut spørsmål direkte til en gruppe barn eller ungdom i kommunen. De inviteres til å svare, for å bidra til en best mulig kommune for barn.
Barn og ungdom kan sende råd eller ideer direkte til politikerne.

POLITIKERE SPØR, UNGE SVARER

Ansatte i kommuneadministrasjonen kan hente inn erfaringer og råd fra et utvalg barn/unge i kommunen, som del av saksforberedelse til politiske eller administrative avgjørelser.

UNGTEAM PÅ POLITIKEROPPDRAG

En gruppe voksne som har blitt pekt på som trygge av ungdommer inviteres som en del av et team som sammen med ordfører/vara ordfører skal hente inn råd fra ungdommer, de kalles ung team.

IDEPOSTKASSE TIL UTVIKLING

Politikere eller administrasjonen kan få inn ideer og andre typer meninger fra barn/unge i kommunen på tema som er aktuelle og viktige for kommuneutvikling.

POLITIKERE & UNGE SOM KJØRER

Politikere kan hente inn råd fra unge som kjører bil, scooter/moped, snøscooter, firehjuling og/eller grupper rånere. Ungdom som kjører inviteres til å bidra med råd og ideer til en best mulig kommune for unge som dem.

UNGTEAM, DRAR DIT UNGE ER

Hente inn erfaringer, råd eller løsningsforslag, fra unge på steder der de er, ved at unge voksne med tillit drar ut.

ÅPNE DIALOGER FOR RÅD

Politikere henter inn erfaringer, råd og løsningsforslag gjennom å arrangere dialoger for barn/unge på ulike temaer, for å til en best mulig kommune for dem som skal bo i kommunen framover.

Prosjektet er finansiert av:

Skip to content